Van kracht met ingang van 25 mei 2018

 

Inleiding

Bij Storyboard Media B.V. zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van jouw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier Storyboard Media B.V. (hierna: “wij”) jouw persoonsgegevens verwekt en hoe daarmee omgegaan wordt. Wij doen dit om jou zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Verantwoordelijk

Storyboard Media B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.storyboard-agency.com | Kerkstraat 257 1017 GW Amsterdam | +31203030204 | KVK 50372831

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Storyboard Media B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens (in het geval van een samenwerking), functietitel, contactgeschiedenis, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement), surfgedrag en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Gegevens betreffende kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@storyboard-agency.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Storyboard Media B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Het afhandelen van jouw betaling in het geval van een samenwerking

 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.

 • Om je sollicitatie te verwerken.

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.

 • Om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

 • Storyboard Media B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Storyboard Media B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 • Storyboard Media B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens van freelancers die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Storyboard Media B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen Daarmee wordt bedoeld besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Storyboard Media B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Storyboard Media B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Nieuwsbrief: Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. Wanneer jij je uitschrijft via de link onderaan de nieuwsbrieven verwijderen wij jouw emailadres direct uit de mailinglijst.

 • Contact/samenwerking Op het moment dat je contact opneemt met Storyboard online of offline, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.

 • Website analytics: De analytische gegevens over onze website zijn niet tot jou te herleiden en deze bewaren wij voor onbepaalde tijd om onze diensten te kunnen verbeteren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Storyboard Media B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Storyboard Media B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van Storyboard Media B.V. verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing is/zijn. Dit privacy statement van Storyboard Media B.V. heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via onze website en/of door het gebruik van onze diensten zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Storyboard Media B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

 

Functionele cookies

Storyboard Media B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Analytische cookies

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van onze website, maakt Storyboard gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw apparaat aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Storyboard verstrekt. Storyboard verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Voor meer informatie over Google Analytics verwijzen wij je naar het privacy en cookiebeleid van Google.

Google Analytics Cookies die wij plaatsen zijn:

 • Eigenschappen: Geplaatst door storyboard-agency.com. Hierdoor kan Google Analytics zien welke pagina’s binnen storyboard-agency.com u bezoekt. Wordt verwijderd na maximaal

 • Naam: 2 jaar_gat_gtag_UA_74065744_1 1, _ga, _gid

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Storyboard Media B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@storyboard-agency.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Storyboard Media B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Storyboard Media B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@storyboard-agency.com.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement dan kun je een e-mail sturen aan hello@storyboard.nl. Als je een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens en je komt er met ons niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.