Storyboard Media B.V.

Kerkstraat 257

1017 GW - Amsterdam

020 -303 02 04

hello@Storyboard Media B.V.-agency.com

www.Storyboard Media B.V.-agency.com

ALGEMENE VOORWAARDEN STORYBOARD MEDIA B.V.

BETREKKING HEBBEND OP FREELANCE CREW

Artikel 1 Begrippen

1.1 Onder "Freelancer" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een freelance crewlid

die door Storyboard Media B.V. wordt ingeschakeld conform de schriftelijke bevestiging van

afspraken.

1.2 De vergoeding voor de werkzaamheden is exclusief BTW. Freelancer zal zelf zorg dragen

voor afdracht van belastingen en sociale premies en voor betaling hiervan.

1.3 Onder “Opdracht” wordt verstaan alle werkzaamheden in de ruimste zin die in de branche

gebruikelijk worden geacht in verband met de opdracht waarvoor de Freelancer zoals

bepaald in de opdrachtbevestiging.

1.3 Onder “Klant” wordt verstaan een natuurlijk persoon of bedrijf waar Storyboard Media B.V.

door wordt ingehuurd om een project (“Project”) te realiseren.

1.4 Onder “overeenkomst” wordt verstaan deze algemene voorwaarden gezamenlijk met een

offerte/ opdrachtbevestiging.

1.5 Onder “werkzaamheden Storyboard Media B.V.” worden commerciële activiteiten

verstaan die Storyboard Media B.V. uitvoert in verband met een Project. Hieronder vallen

management en productie ten behoeve van de opdracht.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, gesloten

overeenkomsten en verrichtte diensten betrekking hebbende op de inzet van Freelancer(en).

2.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen, in onderlinge overeenstemming, schriftelijk is afgeweken.

2.3 Door een schriftelijk akkoord van een offerte en/of bevestiging van de opdracht met

Storyboard Media B.V. verklaart de Freelancer dat hij/zij een kopie van deze algemene

voorwaarden heeft ontvangen, kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, en

dat hij/zij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. De Freelancer bevestigt dat zij de

overeenkomst aangaat in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 3: Uitvoering van een overeenkomst

3.1 De Opdracht wordt uitgevoerd conform de door Storyboard Media B.V. in overleg

vastgestelde planning. Indien vereist staat het Storyboard Media B.V. vrij deze planning

eenzijdig aan te passen. Indien is overeengekomen dat een Opdracht in fasen zal worden

uitgevoerd, kan Storyboard Media B.V. de uitvoering van de onderdelen welke tot een

volgende fase behoren opschorten, totdat de Klant de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Contractduur

4.1 Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst

aangegaan voor de duur van de Opdracht.

Artikel 5: Wijziging van een overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een

behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q.

aan te vullen, zullen de partijen spoedig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

In geen geval is Freelancer gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

5.2 Indien met Freelancer is overeengekomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed.

Storyboard Media B.V. zal het Freelancer hierover zo spoedig als mogelijk op de hoogte

stellen. Storyboard Media B.V. behoudt zich het recht voor om het tijdstip van de voltooiing

van de opdracht aan te passen.

Artikel 6: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van de overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie

geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs

blijkt uit de aard van de informatie.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1 Alle door Storyboard Media B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, strategieën,

ontwerpen, schetsen, foto’s, video’s en andere materialen aangaande de overeenkomst zijn

uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Storyboard Media B.V. en mogen niet zonder

uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Storyboard Media B.V. worden

verveelvoudigd, openbaar gemaakt en/ of uit handen aan derden worden gegeven. In het

geval van een gebrek van Freelancer in de verplichtingen in dit artikel, raakt een direct

opeisbare boete van € 50.000,- (zegge vijftigduizend euro) verschuldigd aan Storyboard

Media B.V., niet tegenstaande een eventuele vordering tot schadevergoeding.

7.2 Storyboard Media B.V. behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voor zover

hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

7.3 Voor zover de Freelancer in verband met de werkzaamheden voor het Project enige

rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, geldend kan maken draagt

Freelancer genoemde rechten hierbij, tegen de overeengekomen vergoeding, over aan

Storyboard Media B.V., die deze overdracht aanvaardt. Een tussentijdse beëindiging of

ontbinding van deze overeenkomst heeft geen invloed op de deze overdracht. Het staat

Storyboard Media B.V. vrij deze bijdrage en/of door Storyboard Media B.V. gemaakte beelden/

of geluidsopnamen onbeperkt in tijd, in plaats en in alle (toekomstige) media te gebruiken.

7.4 Freelancer zal geen (al dan niet zelfgemaakte) beelden in verband met de Opdracht

openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Storyboard Media B.V.

Na openbaarmaking van de beelden door Storyboard Media B.V. is Freelancer uitsluitend

toegestaan de beelden op te nemen in zijn/haar showreel.

Artikel 8: Opzegging van een lopende overeenkomst

In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht door het betreffende Freelancer, dient

dit voorafgaand aan de productie en uiterlijk 3 weken voor start van de campagne te

geschieden. Bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst door Freelancer wordt er

een boete van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) in rekening gebracht.

Artikel 9: Ontbinding van een overeenkomst

9.1 Indien Freelancer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit

hoofde van de overeenkomst dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de

Freelancer in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens Storyboard Media

B.V. te voldoen, is Storyboard Media B.V., zonder ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden zonder dat daarbij enige

verplichting te vergoeden van schade ontstaat voor Storyboard Media B.V.

9.2 Zowel Storyboard Media B.V. als Freelancer hebben het recht de Overeenkomst

onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van

betaling van de andere partij.

Artikel 10: Honorarium en Betalingscondities

10.1 Storyboard Media B.V. verplicht zich met inachtneming van alle overige bepalingen in

deze overeenkomst en onder voorbehoud van een behoorlijke nakoming door Freelancer van

de overeenkomst, om -indien van toepassing pro rata- aan Freelancer te betalen de

vergoeding, zoals bepaald in de opdrachtbevestiging. De overeengekomen vergoeding is

inclusief reisuren en reis- en verblijfskosten, tenzij anders in de opdrachtbevestiging

omschreven.

10.2 Wanneer betaling van de Klant is ontvangen door Storyboard Media B.V., en nadat de

geldige factuur door Storyboard Media B.V. is ontvangen zal Storyboard Media B.V. binnen

60 dagen doorbetalen aan Freelancer.

10.3 Indien Freelancer afspraken uit de overeenkomst niet nakomt, is Storyboard Media B.V.

gerechtigd 75% van de overeengekomen vergoeding in te houden.

10.4 Indien de overeenkomst met de Klant vroegtijdig wordt ontbonden eindigt de

overeenkomst met Freelancer, zal Storyboard Media B.V. het (pro rata) deel van de

vergoeding voldoen in overeenstemming met de daadwerkelijk de door Freelancer verrichte

werkzaamheden.

Artikel 11: Zelfstandigheid

11.1 Het is de uitdrukkelijke intentie van partijen dat de werkzaamheden door Freelancer in

het kader van een overeenkomst van opdracht worden vervuld en aldus niet in het kader van

een dienstbetrekking. Het staat Freelancer vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te

voeren, zij het dat Freelancer gehouden is aanwijzingen van de Storyboard Media B.V. te

volgen welke dienstbaar zijn aan de totstandkoming van het Project.

11.2 De Storyboard Media B.V. erkent dat het Freelancer vrijstaat om gedurende de duur van

deze overeenkomst opdrachten te aanvaarden en/of uit te voeren voor andere

opdrachtgevers voor zover dit niet conflicteert met de overeengekomen planning van de

Opdracht.

11.3 Freelancer verklaart en staat ervoor in dat hij door de Belastingdienst als zelfstandige

wordt aangemerkt. Freelancer verklaart dat hij een correcte (financiële) administratie bijhoudt

waaruit te allen tijde alle rechten en plichten blijken, hij op de wettelijke verplichte momenten

belastingaangifte doet, en hij de verschuldigde belasting correct afdraagt. Het is Freelancer

bekend dat de Storyboard Media B.V. de vergoedingen die hij krachtens deze overeenkomst

aan Freelancer betaalt (desgewenst) aan de belastingdienst moet melden.

11.4 Freelancer erkent dat hij volledig en alleen aansprakelijk is voor de heffing van

belastingen (welke dan ook) verschuldigd ter zake van iedere vergoeding die krachtens deze

overeenkomst betaald wordt aan Freelancer. Mocht – in weerwil van de intentie van Partijen –

op enig moment komen vast te staan dat deze overeenkomst als een dusdanige

(contractuele) relatie beschouwd dient te worden dat op de vergoeding loonheffingen hadden

moeten worden ingehouden zal Freelancer de Storyboard Media B.V. vrijwaren en volledig

schadeloos stellen voor dergelijke loonheffingen en eventueel hiermee gemoeide kosten.

Artikel 12 Het juist en volledig uitvoeren van de opdracht

12.1 Freelancer is verplicht de opdracht zoals schriftelijk overeengekomen volledig uit te

voeren en te voldoen aan de verplichting in verband met deze opdracht, dat wil zeggen voor

de volledige duur van het optreden. Voldoet Freelancer hieraan niet of niet volledig dan

vervalt iedere recht op beloning voor de opdracht.

12.2 Freelancer verplicht zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen)

werkzaamheden. Freelancer verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens

de werkzaamheden en indien nodig een reisverzekering af te sluiten. Freelancer is voorts

zelfstandig verantwoordelijk voor het verzekeren van de eigendommen die tijdens de

werkzaamheden worden gebruikt dan wel meegebracht. Freelancer verplicht zich zorgvuldig

te handelen met de apparatuur en/of materialen van Storyboard Media B.V en Freelancer zal

schade die in gebreke daarmee ontstaat vergoeden jegens Storyboard Media B.V.

12.3 Freelancer verplicht zich alle relevante omstandigheden en informatie omtrent zijn

persoon en levensloop, die in het kader van de opdracht relevant zou kunnen zijn en mede in

het licht van de publieke opinie van invloed zouden kunnen zijn op een succesvolle

mediacampagne, aan voorafgaande aan het sluiten van deze overeenkomst Storyboard

Media B.V. kenbaar te maken.

12.4 Storyboard Media B.V. is noch jegens Freelancer, noch jegens opdrachtgever van

Storyboard Media B.V., noch jegens derden aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende)

invaliditeit en overlijden op weg van en/of naar de opnameplaats en tijdens de uitvoering van

werkzaamheden.

Artikel 13 Betaling en medewerking

13.1 Freelancer is verplicht om aan Storyboard Media B.V. op eerste verzoek geldige

persoonlijke gegevens bekend te maken zoals: naam, geboortedatum, Burger Service

Nummer (BSN), bank- of girorekeningnummer, adres, (mobiele) telefoonnummer, emailadres.

Tevens is Freelancer verplicht om aan Storyboard Media B.V. op eerste verzoek een kopie

van een geldig paspoort en eventueel van werk- en/of verblijfsvergunning ter hand te stellen.

Zolang Freelancer hieraan (gedeeltelijk) niet voldoet is Storyboard Media B.V. niet verplicht

Freelancer uit te betalen.

Artikel 14 Persoonlijke gegevens

14.1 Storyboard Media B.V. verwerkt de door Freelancer verstrekte persoonsgegevens

uitsluitend conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Storyboard Media B.V.

zal de door Freelancer verstrekte persoonsgegevens onder meer verwerken (i) in verband

met de nakoming van de overeenkomst, (ii) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en (iii)

indien dit noodzakelijk is ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van Storyboard

Media B.V. of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Storyboard Media

B.V. kan de persoonsgegevens van Freelancer onder meer verwerken voor de betaling van

de vergoeding en de administratie van de overeenkomst en de daarbij behorende

documenten, voor interne controle en bedrijfsbeveiliging en om te voldoen aan verzoeken van

publiekrechtelijke autoriteiten (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn,

toezichthouders, overheids- en bestuursorganen).

Artikel 15 Aansprakelijkheid Storyboard Media B.V.

15.1 De aansprakelijkheid van Storyboard Media B.V. voor alle directe kosten en schade, op

enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming in

de uitvoering van de overeenkomst is beperkt dan is deze beperkt tot ten hoogste het bedrag

dat haar verzekeraar uitkeert in voorkomend geval.

15.2 Storyboard Media B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige indirecte kosten

en indirecte schade (zoals, maar niet gelimiteerd tot imago schade, mislopen van opdrachten,

mislopen van media-aandacht, etc.) op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel

veroorzaakt door, een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

15.3 Freelancer vrijwaart Storyboard Media B.V. tegen alle aanspraken van derden tot

vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk

samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.

15.4 In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op het uitkeren van vergoedingen van

inkomsten door Freelancer, als gevolg van derving, schade dan wel indirecte schade en

gevolgschade toegebracht als gevolg de inzet van Freelancer tijdens een opdracht geïnitieerd

door Storyboard Media B.V.

Artikel 16: Geschillen

16.1 Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze

Algemene Voorwaarden betrekking hebben c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten,

welke hiermede verband houden, zullen in eerste instantie dienen te worden voorgelegd aan

de daartoe bevoegde rechtbank te Amsterdam.

16.2 Op elke overeenkomst tussen Storyboard Media B.V. en Freelancer is Nederlands recht

van toepassing.

Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Amsterdam.

Opgemaakt op 3 juni 2019.